Arrendament de la taverna i fleca de Premià

Tothom qui vulga i entenga en arrendar la taverna i fleca de Sant Pere de Premià: ço es, la facultat de vendre vi i aiguardent i pa cuit blanc i moreno i castanyes en son temps; diga qui oir vulla que los Jurats i persones del Consell Ordinari de dita parròquia ne faran arrendament a qui més hi dirà per temps de un any lo qual començarà per lo dia de Tots Sants del present any de 1661 i acabarà en semblant dia de l’any vinent de 1661 amb els pactes a baix escrits:

Primo: amb pacta que se li dona lo preu del vi de 6 sous lo corter amb lo costum de vendre a la menuda a dit preu i no més. Lo preu del pa es que s’haja de donar 2 lliures del blanc el ral del moreno 3 lliures el ral i lo pa menut al respecte del de ral no menos sots pena de 3 lliures cada vegada que serà fet lo contrari, aplicadora dita pena la meitat a l’obra de l’església i l’altra meitat a qui farà l’execució.

Item. amb pacta de que volem que de 2 en 2 mesos se sia fet escandall del pa conforme lo blat, anirà per les places els dits Srs. Jurats i dit arrendador a pena de 3 lliures cada vegada.....

Item. amb pacta que lo preu i promitia lo haurà de pagar en dos iguals pagues; la primera per lo dia 1 de març de 1662 i l’última per lo dia 1 d’agost del dit any sots pena de 3 lliures ....

Item. amb pacta que dit arrendador que dins 10 dies que la present li serà lliurada haja de firmar la acta i donar bona seguretat de fermansa aconeguda de dits Jurats i Consell sots pena de 10 lliures per cada 10 dies de tardança a donar dita seguretat i firmar la acta, aplicadora dita pena.....

Item. amb pacta que volem que lo pa tant d’un com d’altres i lo vi i l’aiguardent i les castanyes sia tot rebedor sots pena de 3 lliures.......

Item. amb pacta que dit arrendador haja de tenir tant d’un com de l’altre i vi i aiguardent i castanyes en son temps i donar-ne als naturals, anants i vinents, sots pena de 3 lliures......

Item. amb pacte que volem que dit arrrendador haja de tenir la taverna i fleca a lo lloc convenient en la dita parròquia aconeguda de dits jurats i Consell sots pena de 3 lliures....

Item. amb pacta que dit arrendador haja de tenir totes les mesures que sian de menester per la taverna i tots los pesos i balances sia menester per la fleca i haja de afinar al afinador del mostasaf de la present parròquia , sots pena de 3 lliures.....

Item. amb pacta que qualsevol habitant puga vendre vi de sa collita a mig corter i lo mateix si es foraster, sots pena de 3 lliures.....

Item. amb pacta que ninguna persona no puga vendre pa cuit sinó lo flequer, amb pena de 10 sous ....

Item. amb pacta que ninguna persona puga vendre castanyes a menos d’un mesura sinó lo taverner a pena de 10 sous .....

Item. amb pacta que ninguna persona no puga vendre aiguardent a menos de una maitadella sinó lo taverner a pena de 10 sous ......

Item. amb lo pacte que dit arrendador haja de pagar el notari i el corredor.