Privilegis del poble de Premià.

He vist un document del notari Gaspar Sanges de l'any 1652 on diu el següent:

Dins de la sagristia de la parroquial església de Sant Pere de la parròquia de Premià fou trobat lo següent:

PRIMO: Una caixa dita la caixa de les tres claus que es la caixa de los privilegis i altres escriptures que son per la universitat dins la qual se trobà lo següent,

Primo. La bossa grossa de aluda* intitulada dels Jurats i Batlle amb 12 rodolins de fusta, dins los quals son insaculades 12 persones.

Item. La bossa petita intitulada bossa petita dins la qual hi ha 18 rodolins de fusta, amb 18 persones insaculades.

Item. Un privilegi, escrit en pergamí, concedit per lo rei Felip a dita universitat, fet en Barcelona a 10.12. 1603 privilegis1603.pdf(R.5182 foli 150 de Cancilleria del A.C.A)

Item. Altre privilegi a dita universitat, en pergamí escrit, fet en Barcelona a 10 de desembre de 1611 (privilegis2.pdf)

Item. Una acta de precari, en paper escrit, firmat per la Pia Almoina de la Seu de Barcelona rebut en poder de Antic Coll, notari de Barcelona, a 3 de juliol de 1636

Item. Una acta de concordia, en paper escrita, feta i firmada entre Bartomeu Tolrá Abril de una part i la present universitat de l’altra, de la terra de la font de Ntra. Sra. de la Cisa, rebuda en poder del Rector de Premià a 11 de febrer de 1637.

Item. Molts altres privilegis i escriptures que son de la present universitat de Premià.

Item. Una capsa rodona buida.

Item. Una gerra de terra dins la qual hi ha 7 lliures.

Item. Una partida de sisés.

Van ser testimonis el reverend Josep Cardona, Rector de Premià, i Domenec Cardona, pagès.

Notes.
Aluda = pell o badana curtida tenyida de color verd.
Rodolins= boles rodones que introduïdes a la bossa, es treien a cegues, per a l’elecció de càrrecs o responsabilitats.
Universitat= fa referència al conjunt de persones d’un poble.
Sisè = antiga moneda de plata.