Les cases de Maria Parella, vda de Joan Riera

 

Avui us explicaré la historia de les 4 cases de Maria Parella. El seu marit en Joan Riera havia comprat a 1736 unes terres a la vora del mar entre les finques de Marià Botey, pagès, i Pau Bruguera, també pagès.

Quan va morir en Joan Riera, la vídua i el fill Bernat no devien veure’s amb cor de conrear les terres, o van veure el negoci i van decidir a 1761 construir 4 cases. No tenien diners per les obres i van haver de demanar-los. Aquella època no hi havia bancs de manera que van anar a trobar a Fèlix Mora Gurri, pagès de Teià per tal que els deixes 1.000 lliures.

Van anar al notari i van signar " la hipoteca". Al mateix any ja trobem la venda de dues cases, una a Maurici Cisa banquet, pescador i l’altre a Josep Serra també pescador

El cost de les obres va ser el següent:

Descripció lliures sous

Mestre de cases, Jaume Terri:

300 quintars de calç
67
0
260 carretades de pedra
104
0
7.000 teules
91
0
100 feixos de canya
20
0
Joncs
3
0
100 quintars de guix
22
10
4 portals de pedra picada
56
0
4 finestres i 4 reixats
26
0
4 boques de forn i 4 fornals
6
0
Ferros dels reixats
5
0
1.000 maons
72
0

8.000 rajoles

40
0
Sous del paleta
300
0
Total
813
10

Fuster, Josep Puig

92 bigues de fusta de poll
128
16
18 dotzenes de llates
24
6
1.200 claus
3
12

ma d’obra

15
0
4 portals i 4 portes d’eixida
68
0
Ferramenta
25
12
76 bigues per a sostres
106
8
28 dotzenes llates dels sostres
37
16
1.800 claus pels sostres
5
8
mà d’obra
22
0
4 finestres, frontisses i panys
32
0
4 fustes de bastiment de xemeneies
4
10
Total
473
8