1752. Contracte de masoveria de Bernat Riera

La Iltre. Senyora Magdalena de Sucre i Vallejo Sanpedro, viuda del Iltre Sr. Miguel Carlos de Sucre, Marquès de Preu, lo dia de son obit en la parroquia de San Pere de Premià populat, tant en nom propi com a tenutiaria de l’heretat i bens que foren de dit difunt son marit;

Per temps a saber, d’un any i una collita, que finirà en quant a les terres campes lo dia 1 d’agost de 1752 i en quant a les vinyes lo dia 1 de setembre del dit any,

concedeix amenar i cultivar a Bernat Riera pagès de la parròquia de San Pere de Premia, present i aval acceptant i a qui ell voldrà durant el dit temps tota aquella heretat anomenada del Preu, i antes d’en Torras amb les seves pertinences de la dita heretat que Sa Sria. té i posseeix en la dita parròquia de Premià, la qual concessió fa amb els pactes següents:

Primo. Que d’esta masoveria s’exclouen i queden a favor de Sa Sria. los honors de davant i detras de la casa i les dos feixes de terra sembrades de blat per compte de Sa Sria. de 15 cortans de sembradura poc mes o menos, situades en la part de llevant de la casa, cerca de la riera de dita parroquia.

Ítem. Sa Sria. concedeix a dit Riera habitació en la casa destinada al masover que es part de la que habita Sa Sria., i li cedeix los fems que al present existeixen en lo femer de dita casa i la facultat de sembrar sense pagar part alguna dels fruits de les terres campes que se troben a la part de ponent de la casa, en una part i altre de la carretera que va de la casa al torrent.

Ítem. Que per regar les terres expressades en lo precedent pacte, dega Sa Sria. subministrar a dit Riera aigua del safareig de l’hort de dalt, no sent per això en perjudici dels horts reservats per Sa Sria.

Ítem. Que dit Riera dega cultivar les terres de dita heretat bé i degudament i a ús i costum de bon pagès, tenint-la com ho demana la qualitat del terreno i estat de les vinyes segons pràctica en dit terme.

Ítem. Que de tots los grans d’espiga(que) se cultiven en los camps i vinyes de dita heretat dega pagar-ne i correspondre-ne dit Riera a Sa Sria. la tercera part i dels llegums i grans grosers la quarta part, pagant-ne el delme al Comú.

Ítem. Que dit Riera dega batre dits grans a sos gastos en la era de la casa de dita heretat, quedant la mitat de la palla que resultarà a favor de Sa Sria.

Ítem. Que lo vi ( que) resultarà de les terres de dita heretat dega fer-se a gastos de dit Riera en lo celler de dita casa, subministrant-li Sa Sria. portadores, cups, premses i botes per la conducció; i dit vi dega partir-se per mitat entre Sa Sria. i dit Riera a raig de cup o bé quan se vendrà conforme aparega millor a Sa Sria.

Ítem. Que lo catastro i demés càrrecs reals i del Comú contingent de les terres de dita heretat de que dit Riera deu correspondre-ne parts dega pagarse per mitat, entre Sa Sria. i ell; i de la terra de que lo masover te la sembradura franca a la part de ponent de la casa dega est para íntegrament.

Ítem. Que les garrofes i olives (que) resultaran de la collita de 1752 de totes les terres de dita heretat degan recollirse a gastos de dit Riera en la casa de sa Sria. , i ferse lo oli també a gastos de dit Riera, i després degan dites coses partirse per mitat entre dites parts

Ítem. Que dit Riera dega fer i traginar tots los garbons* (que) resultaran de les serments de les vinyes de dita heretat i conduirlos en la casa de Sa Sria. a gastos de dit Riera, i que pugen gastar o cremar d’ells tant Sa Sria. com lo masover les que necesiten mentres ni hagin.

Ítem. Que dit Riera a sos gastos dega segar, traginar i batrer lo blat (que) resultarà de les feixes de lo Riera, expressades en lo primer pacte; i en equivalent i respecte de trovarse, per la pedregada, les vinyes en mal estat, cedeix Sa Sria. a dit Riera tots los gorcs** actualment fets en les terres de dita heretat

Ítem. Que los fems cedits en un dels precedents pactes i los que farà en dita casa lo masover dega aplicar-los a les terres de la dita heretat, i los que existiran quan finirà esta masoveria degan partirse per igual entre dit Riera i lo masover que entrarà en son lloc.

I amb dits pactes i condicions fa Sa Sria. esta concessió prometent ferla valer i tenir de evicció sempre i en tot temps i cas, amb restitució de tots gastos i despeses estipulades segons estil, i amb obligació de tots sos bens i drets mobles i immobles, presents i veniders.

I lo dit Bernat Riera present, accepta esta concesió i promet complir i observarlos pactes sobre transcrits, sense excepció alguna, amb restitució de tots los gastos i despeses estipulades segon estil, por lo que s’obliga tots sos bens i drets, mobles i inmobles, presents i veniders.

I així ho firmen les dites parts.