Dia 13 de maig de 1691

Reunió del Consell de Premià

Congregats a casa de Joan B. Franquesa on per similars i altres negocis de ditra universitat solen convocar-se, es reuneixen

Batlle: Pere Pau Pi Mas

Jurats: Josep Macià i Jacint Godàs

Consell: Josep Manent, Jacint Colomer, Andreu Cisa, Josep Tió

i també altres insaculats, Joan B Franquesa, Joan Rosell, Francesc Manent, Mateu Mas, Joan Manent, Bartomeu Marquès, Jacint Riera, Josep Castellar, Miquel Castellar, Miquel Mas, Antoni Ferrer, Damià Puig, Gerard Triador, Jaume Rosell, Jacint Orriols, Marià Costa, Miquel Cisa

" Atenent i considerant que los demés pagesos de dita parròquia tenen genero de bestiar en ses cases i aquells donen grandissims danys en les terres i propietats de dits particulars de dita parròquia i sia en gran perjudici de aquells i també los vailets o bovers i altres qualsevol persones que donen grandissims danys en aplegar les herbes en dit terme;

Per so, s`ha resolt i determinat dit Consell General que ninguna persona de dit poble no puga pasturar ningun genero de bestiar per terres altres de dit poble sinó es per terres seves, i així mateix ninguna persona no puga tampoc aplegar herbes en terres ni vinyes d’altres sinó es així mateix per terres suas.

Sots pena de 3 lliures per cada vegada que faran o contrari aplicador una lliura per lo acusador i lo demés al mer executor i amb l’obligació d’haver de pagar lo dany que causaran a més de dita pena i que no es puga executar dit acta fins que hagin passades les festes de Pasqua granada primer vinent.

Testimonis Arnau Badia i Josep Buxó, pagesos de dita parròquia."