Dia 26 de Març de 1657

Reunió del Consell de Premià

Convocat i congregat lo Consell general de la parròquia i terme de Sant Pere de Premià, del bisbat de Barcelona, davant la casa de Josep Figueras i Tolrà, pagès de la dita parròquia, on per semblants i comuns negocis la universitat de dit terme es acostumada de convocar-se i congregar-se; en la qual convocació i congregació intervingueren i foren presents los honorables Josep Partella Boter i Josep Roldós Castellar, lo any present Jurats de la dita parròquia i terme de Premià,

Bartomeu Tolrà Abril, Vicens Rosell, Jacint Riera de Sant >Mateu i Miquel Devi, lo any present persones del Consell Ordinari

Bernat Tió, Pere Busquets, Jaume Sala, Esteve Amat, Antoni Riera, Bartomeu Orriols, Miquel manent, Josep Torres, Jaume Mas, Bartomeu Arbucias, Jaume Godàs, Josep triador, Miquel Estrader, Antoni Martí, Josep Figueras, Bartomeu Roig, Pere Pau Estrader, Serapi Castellar, Antoni Remar, Antoni Badia, Antoni Buxó, Pere Viader, Joan Maymus, Salvador Arolas i Botey

los quals congregats per líhonorable Juan Costa, lo present trieni per la S.C. Real Majestat, Batlle de la dita parròquia de sant Pere de Premià

Tots unànimes i conformes i ningú discrepant deliberaren lo següent:

Que atès i considerat que la present universitat pateix dos canvis, ço és, lo un los hereus i marmesors de Joan Pere Navarra difunt, carnisser lo dia de son óbit en dita parròquia i lo altre Bernat Busquets, pagès de la parròquia de Santa Maria de Badalona,

i com la present universitat tingués per a dites coses firmat sindicat per firmar lletres de canvi a Mensi Colomer, pagès de la dita parròquia de Premià i aquell sia mort i avui no hi ha qui firmi dites lletres,

per ço, se delibera, i los honorables Pere Busquets i Josep Mas Pi, pagesos del present terme, per firmar les lletres i que sia votat, i aquell que tindrà més vots que lo Consell ordinari li firmi sindicatura per firmar dites lletres de canvi, i así se ha trobat que lo dit Josep Mas Pi té més vots.

Testimonis Josep Figueras i Salvador Abril, pagesos de la parròquia de Premià.