Arrendament de la carnisseria de Premia 1661.

Tothom qui vulga i entenga en arrendar la carnisseria de la parròquia de Sant Pere de Premià, e pastures d’aquella, e facultat de tallar carns diga que dir i vulla que los Jurats i persones del Consell ordinari de dita parròquia ne faran arrendament a qui més hi dirà, per temps de un any lo qual començarà el 1 de juny del present any de 1661 i acabarà el 15 de maig de l’any 1662 amb els següents pactes a baix escrits:

Primo. amb lo pacte que se li donen los preus següents; ço es, lo moltó a 4 sous i 6 diners la lliura, lo crastat i ovella a 3 sous la lliura, i la cabra a 1 sou i 9 diners la lliura i les robes lo valor de una terça per cada peça diferenciant-les amb la mateixa conformitat de les carns i no a més sots pena de 10 lliures per cada vegada que serà fet lo contrari, aplicadora dita pena la meitat a l’obra de l’església i l’altre meitat a qui farà l’execució.

Item. amb pacte que lo preu i prometia lo haurà de pagar amb dos pagues; la primer el 1 d’agost i la segona i última el dia 1 d’octubre del present any de 1661 a pena de 10 lliures cada vegada.....

Item. amb pacta que dit arrendador que dins 10 dies que la present li serà lliurada haja de firmar la acta i donar bona seguretat de fermansa aconeguda de dits Jurats i Consell sots pena de 10 lliures per cada 10 dies de tardança a donar dita seguretat i firmar la acta, aplicadora dita pena.....

Item. amb pacte que dit arrendador haja de tallar a compliment la carn de moltó tot l’any, i del dia de Pasqua de Resurrecció fins Sant Miquel de setembre a compliment la carn de crastat i del dia de Sant Miquel fins Carnestoltes a compliment la carn de cabra, i tots los dimarts de dit temps haja de tallar a compliment carn de moltó o ovella, i les festes de Nadal i los 3 dies de carnestoltes a compliment carn de ovella a demés de la de moltó sots pena de 10 lliures .....

Item. amb pacte que dit arrendador haja de tallar a compliment carn de tosino tots los diumenges de Sant Andreu apòstol fins a Nadal a preu que per los Srs. Jurats i dit arrendador serà concertat i no a més, sots pena de 3 lliures......

Item. amb pacta que dit arrendador haja de donar acompliment de totes carns als naturals, habitants, anants i venints sots pena de 3 lliures.............

Item. amb pacte que dit arrendador haja de donar les carns bones i rebedores i en cas que o las donàs per ser massa magra, en tal cas los Srs. Jurats puguen fer-la llençar i puguen fer-ne matar de millor sens que dit arrendador ne puga recórrer a justícia.

Item. amb pacte que dit arrendador haja de tenir ramat de moltons tot l’any i de Pasqua de Resurrecció fins a Sant Miquel de setembre ramat de crastats i de Sant Miquel fins a Carnestoltes ramat de cabres, en lo present terme i que no en puguen aportar de cap altre lloc de morta, sinó matar-ne dels dits ramats sos pena de 3 lliures........

Item. amb pacte que volem que qualsevol habitant puga anar a cercar carn fora de dita parròquia, allí on li apareixerà, com es per la Festa Major, esposalles i bateig, enterro i honras i sens que no puguen ser impedits, i lo demés temps no.

Item. amb pacte que dit arrendador haja de vendre greix de les telas als preus de la carn a qui en demanarà per son propi menjar de la casa sots pena de 10 sous......

Item. amb pacta que lo tallador o el pastor no pugan esgaltar los caps ni clavar lo greix de les freixura sots pena de 10 sous.......

Item. amb pacta que lo tallador o pastor no pugan vendre les sangs sinó donar-ne al qui en demanarà sots pena de 10 sous......

Item. amb pacte que lo tallador no puga tenir la carn tancada a la caseta mentre tallarà sinó a la vista de tots sots pena de 10 sous........

Item. amb pacta que no es puga degollar ni escorxar als corrals sinó a la carnisseria, ni inflar amb la boca sinó amb manxes a pena de 10 sous......

Item. amb pacta que dit arrendador haja de tenir dos jocs de balances i ganxos i tots los pesos que sian menester per pesar, i diferenciar les carns, sots pena de 10 sous.....

Item. amb pacte que dit arrendador haja de afinar totes les coses que sian menester per pesar les carns al afinador del mostasaf de la present parròquia sots pena de 3 lliures......

Item. amb pacte que si los ramats de dit arrendador fan ningun dany a ninguna persona, en tal cas los Srs. Jurats sian judicadors de dits danys, i tot allò que dits judicaran, haja de pagar lo dit arrendador o lo pastor que fou ocasió de dit dany i los dits recusaren de pagar dita quantitat o judicació, en tal cas el Sr. Batlle puga executar les penes a ell ben vistes a demés dels danys, sens que dit arrendador no pugan moure a justícia.

Item. amb lo pacte que dit arrendador haja de pagar el notari i el corredor.

Item. amb pacte que si les hi volem posar imposició puguem fins a 6 diners per cada lliura a totes les carns.