Any 1733

Concòrdia per un camí entre Miquel Estrader, pagès, i Bernat Torras, pescador.

"Com en lo esdevenidor se esperás suscitar i moure pleits o causa entre les parts de Miquel Estrader i Bernat Torras per raó de un camí que se troba en la part de ponent d’aquella peça de terra de vinya plantada contigua a la casa d’en Estrader a la part de migdia i ponent, i pretenent lo dit Torras tenir per aquella part camí per anar i venir a una peça que ell posseeix desobra la peça de dit Estrader a la part de tramuntana;

per só Jaume Manent i Joan B. Franquesa per part de dit Estrader, i Pau Prats i Jacint Pi, pagesos, tots de dita parròquia de Premià de l’altre part, desitjant estos la pau i quietud, han vingut a la transició i concòrdia, pactes i avinences següents:

Primo. Lo dit Miquel Estrader concedeix a Bernat Torras i als seus, pas per lo sobre referit camí de dita peça de terra a la part de ponent de la amplària de les fites que allí hi son de 6 pams, per anar i venir de la dita peça de terra que lo dit Torras posseeix a la dita parròquia sobre la referida peça de terra a la part de tramuntana; per lo qual camí pugan los dos, Estrader i Torras passar per anar i venir a ses respectives terres amb animals carregats i descarregats sens poder-lo concedir a altres.

I lo dit Bernat Torras en atenció a que lo dit Miquel Estrader li ha concedit camí, li dona i concedeix un tros de terra de pertinences de la peça de terra de la part de migdia, de tinguda de llargària de 16 canes, tot lo que fa la peça de dit Estrader i de amplària de la part de migdia a tramuntana de 4 canes.

Confronta dit tros de terra a la part de solixent i tramuntana amb dit Torras i a migdia amb lo dit Miquel Estrader i a ponent amb Pere Roig.

Testimonis Juan Roig i Josep Cisa, pescadors, tots de la parròquia de Premià.